2 3 4 5 6 7 Main-Bazar_Yadgar-Chowk_Skardu Manthal Sadpara Sadpara2 Shangrila Shangrila-Stream Shangrilalower Shiger Shiger-View Shiger1 Shiger3 Shiger4 Shiger5 ShigerFort SkarduView kachura